+31 (0)546 625660 info@solergy.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN SOLERGY

1. GELDING EN AANVAARDING VAN  DEZE VOORWAARDEN

De huidige voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de Solergy en haar klanten, behoudens afwijkende bepalingen waar in overeenkomst met Solergy anders is bepaald.  

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden  beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd  zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden Solergy slechts wanneer ze schriftelijk en uitdrukkelijk door haar werden aanvaard. Dergelijk akkoord kan in geen geval worden  afgeleid uit de omstandigheid dat Solergy de handelsovereenkomst aanvaard zou hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.  

 

2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN 

De prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventuele Recupel/Bebat bijdragen. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Solergy slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook elektronische bestellingen van de klant zijn slechts bindend nadat ze door Solergy uitdrukkelijk werden bevestigd. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de  bestelling, exclusief BTW.  

 Solergy behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde  valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ongeacht de voorstellen, prijslijsten, prijsvermeldingen op de internetsite of de orderbevestiging van Solergy. In voorkomend geval en voor zover de aanpassing aanleiding geeft tot een prijsverhoging van meer dan 5% inhoudt en niet voortvloeit uit de wet, behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.  

 Solergy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van Solergy, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is  niet beperkend. 

Indien één van de hoger beschreven situaties zich voordoet, is Solergy niet verplicht het onvoorzienbare en onvermijdelijke karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.  

 

3.VERBINTENISSEN 

De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van Solergy hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een zaakvoerder of een persoon van Solergy die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is. Solergy behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor zulke bevestiging niet gegeven werd. 

 

4.LEVERINGEN EN LEVERINGSSTERMIJNEN  

Een levering wordt standaard uitgevoerd in ons afhaalmagazijn. Goederen geleverd per transport worden vervoerd op risico en gevaar  voor de koper, welke ook de wijze van vervoer en de leveringsvoorwaarden zijn. Franco-levering kan worden toegestaan voor de levering van zonnepanelen met bestemming in  Nederland voor elke bestelling van een  minimumbedrag van 500,- Euro exclusief B.T.W. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af van zodra het materiaal onze magazijnen verlaten heeft, ook bij franco-verzending. Het is aan de bestemmeling om de zending bij aankomst na te kijken en zo nodig verhaal uit te oefenen tegen de vervoerders. Slechts de bestemmeling  is gemachtigd dit te doen. De leveringstermijnen worden enkel  bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete,  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel  afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Solergy behoudt zich het recht voor  gedeeltelijke leveringen te doen, welke  gedeeltelijke verkopen uitmaken. De  gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hiertoe in gebreke blijft, behoudt Solergy het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit  zonder voorafgaande ingebrekestelling. Solergy behoudt zich tevens het recht voor een bewaarloon aan te rekenen voor het bewaren van de goederen in afwachting van de afhaling ervan door de koper. De bewaring van de goederen geschiedt bovendien op risico van de koper. 

 

5.OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO  

De geleverde goederen blijven eigendom van Solergy tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. Het risico gaat echter over op de koper op het ogenblik van de contractsluiting, die  plaatsvindt op het ogenblik van de  uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling zoals vermeld onder punt 2. De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde  goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel 5 omschreven betalingen aan Solergy niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de  eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of  met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. Indien dit toch gebeurt zal de overdracht, het pand,  zekerheid of voorrecht in geen geval  tegenstelbaar zijn aan Solergy en zal de koper dienen in te staan voor elke eventuele schade die Solergy heeft geleden uit het aantekenen van verzet tegen de overdracht, pand, zekerheid of voorrecht of uit de revindicatie van de geleverde maar onbetaalde goederen. Tot zolang de prijs voor de aangekochte goederen niet volledig werd betaald, zal de klant Solergy  verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de  identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken. Op straffe van volledige schadeloosstelling zal de klant  Solergy bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe Solergy in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de  goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan Solergy meegedeeld worden. 

 6.KLACHTEN  

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen, zoals bij beschadiging, onvolledigheid,  vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, dient  aan Solergy meegedeeld te worden per aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de onderneming te Virulyweg 27, 7602RG te Almelo, NL en dit binnen de acht dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota, en alleszins vóór de doorverkoop van de goederen. Na  het verloop van deze termijn zal geen verder gevolg gegeven worden aan de klacht.  

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen korte tijd, nl. 8 dagen  nadat het verborgen gebrek zich manifesteert, worden meegedeeld aan Solergy en voor zover er inmiddels geen herstelwerkzaamheden of enige andere wijzigingen aan de goederen werden aangebracht. Slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en  toezicht, gebrekkig onderhoud of verkeerd gebruik kunnen alleszins niet beschouwd worden als verborgen  gebrek, en geven geen aanleiding tot vergoeding of vervanging.  

Elke klacht met betrekking tot de facturen dient meegedeeld te worden per aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de onderneming te 7602RGRG Almelo, Virulyweg 27 en dit binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij, samen met de erop vermelde algemene factuurvoorwaarden, beschouwd  worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een  schorsing van betaling rechtvaardigen.  

 

7.BETALINGSVOORWAARDEN 

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant  gestort, komt in mindering op de  uiteindelijke factuurprijs. 

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen vooraf aan de levering betaalbaar op de zetel van de  maatschappij. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest  van 2% per maand verschuldigd zijn. Eveneens zal van rechtswege en  zonder voorafgaande ingebrekestelling  een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een  minimum van 60,00 EUR) bij wijze van schadebeding.

Elke betaling wordt door Solergy  aangerekend op de oudste  openstaande factuur. De niet-betaling  op de vervaldag van één enkele  factuur, het protest van een  wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot toelating tot de procedure betreffende de Wet op de Continuïteit der Ondernemingen, inder minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Solergy zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten. In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant zal hij aan Solergy een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30 % van de totale prijs. Solergy behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor een hogere schadevergoeding te eisen dan het forfaitair vastgestelde bedrag, indien zij een hogere schade kan bewijzen. De betaling van de facturen staat los van de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen

 8UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.
Solergy behoudt zich het recht voor dit contract ten allen tijde als ontbonden te beschouwen, zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), in geval het faillissement wordt aangevraagd voor of door de klant, in geval van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt. In voorkomend geval, evenals in het geval voorzien in artikel 4, zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30 % van de totale prijs, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor Solergy om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade meer bedraagt dan 30% van de totale prijs. Het eventuele enkele feit dat de klant wordt toegelaten tot een procedure van gerechtelijke reorganisatie, houdt geen grond in tot beëindiging van de overeenkomst van rechtswege, behalve wanneer er overeenkomstig artikel 35 Wet Continuïteit Ondernemingen -(een) contractuele wanprestatie(s) van de klant bestaat/bestaan op het ogenblik dat deze wordt toegelaten tot de procedure van de gerechtelijke reorganisatie en hij nalaat deze wanprestatie(s) ongedaan te maken binnen de 15 dagen na de ingebrekestelling ervoor door de schuldeiser.

9. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Almelo. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en
aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en Solergy wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

Solergy

BTW nr NL002120193B79
IBAN nr NL63 ABNA 0405 9574 24
KVK nr 58788379

Adres

Virulyweg 27
7602RG, Almelo